Regulamin Świadczenia Usług

§1

Regulamin określa zasady współpracy między Zleceniobiorcą – firmą Błyskawica Justyna Szymańska, zwanej dalej Błyskawica, a jej zleceniodawcami (podmiot zamawiający wykonanie usługi).

§2

1. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy z firmą Błyskawica, jest aktualnie stosowany przez firmę list przewozowy.
2. Za poprawne wypełnienie listu przewozowego odpowiedzialny jest nadawca.
3. Nadawca czytelnym podpisem na liście przewozowym gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest poprawnie opisana i zabezpieczona do transportu.
4. Nadawca przesyłki jest zobowiązany oddać przesyłkę firmie Błyskawica w opakowaniu,
które powinno być:
- zamknięte i zabezpieczone np. taśmą
- trwałe i odporne
- uniemożliwiające dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów
- odpowiednio opisane i zaadresowane np. góra, dół, uwaga szkło

§3

Błyskawica nie przyjmuje do przewozu rzeczy:
1. Których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.
2. Które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Błyskawicy nie nadają się do przewozu.
3. Niebezpiecznych w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja.
4. Zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje.
5. Zawierających żywe rośliny i zwierzęta.
6. Zawierających zwłoki lub szczątki zwłok ludzkich.
7. Mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo.
8. Zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.
9. W opakowaniu mogącym zabrudzić lub uszkodzić inne przesyłki.

§4

Przesyłka po zgłoszeniu przez nadawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w Poznaniu i doręczana adresatowi na terenie miasta w zależności od rodzaju zamówionej usługi:
Błyskawica - najpóźniej w ciągu 3 godzin od momentu przyjęcia zlecenia przez firmę Błyskawica (chyba, że klient wyda inną dyspozycję).
Błysk - najpóźniej w ciągu 1,5 godziny od momentu przyjęcia zlecenia przez firmę Błyskawica.
Piorun - najpóźniej w ciągu 45 minut od momentu przyjęcia zlecenia przez firmę Błyskawica.
Przyjęcie i doręczenie przesyłek podmiejskich w usłudze „tego samego dnia” uzależnione jest od możliwości technicznych oraz warunków pogodowych. Doręczenie przesyłek w usłudze Krajowa jest realizowane następnego dnia roboczego po przyjęciu przesyłki. W przypadku, gdy adresat odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi nadawca.W przypadku nieobecności adresata, firma Błyskawica kontaktuje się z nadawcąi ustalają dalszą procedurę postępowania, przy czym kolejna dostawa przesyłki jest płatna według cennika.

§5

Przed przyjęciem przesyłki do przewozu, Błyskawica może zażądać od nadawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom nadawcy zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana zawartość odpowiada rzeczywistej.

§6

W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki odbiorca musi spisać protokół obecności kuriera Błyskawicy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki.Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wydania odbiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki, chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Błyskawicy,Błyskawica nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno w stosunku do klienta, jak i osób trzecich.

§7

Błyskawica nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie przesyłek, gdy:
1. Przesyłka została źle zaadresowana.
2. Adresat zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Zawartość rzeczywista przesyłki nie zgadza się z zadeklarowaną.
4. Odbiorca odmówi spełnienia warunków dostawy przesyłki np. odmówi podpisania dokumentów zwrotnych, uiszczenia opłaty za usługę lub zapłacenia kwoty pobrania.

§8

Reklamacje. Podmiotami uprawnionymi do składania reklamacji są: nadawca przesyłki, odbiorca przesyłki oraz płatnik. Wszelkie roszczenia muszą być zgłoszone pisemnie w ciągu siedmiu dni od momentu odebrania przesyłki. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: nazwę firmy, imię i nazwisko reklamującego, dokładny adres, przedmiot reklamacji, numer listu przewozowego, kwotę roszczenia. Błyskawica w ciągu siedmiu dni jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji pisemnego powiadomienia reklamującego o jej wyniku.

§9

Regulamin znajduje się w siedzibie i biurze Błyskawicy, na odwrocie oryginału listu przewozowego oraz na stronie internetowej www.blyskawica.poznan.pl.